Pratisyen Hekimlik Derneği Dayanışması.

 

Pratisyen Hekimlik Dayanışması


Dr. Rıvan YILMAZ'ı Anıyoruz

9 Kasım 2021 Salı / 19:00-21:00

İstanbul Tabip Odası / Cağaloğlu - İstanbul

DR.RIDVAN YILMAZ 

Dr. Rıdvan YILMAZ'ın anma toplantısının YouTube linkine buradan ulaşabilirsiniz.


  

      Dr. Rıdvan YILMAZ

1967 - 29.09.2021

1998 yılında kuruluşundan itibaren derneğimizin Merkez ve İstanbul şubesinde başkanlık, yönetim kuruluğu üyeliği yapan ve çeşitli çalışma gruplarında görev alan arkadaşımız Dr. Rıdvan Yılmaz'ı zamansız kaybetmeninderin derin üzüntüsü içindeyiz. Türkiye yeri zor doldurululacak bir hekimini / bir genel pratisyenini kaybetti.

Pratisyen Hekimlik Kongrelerinde, yayın organımız "Genel Pratisyen Dergisi"nin çıkarılışında, sürekli mesleki gelişim etkinliklerindeki emeklerin unutulmayacak Rıdvan.

Sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Pratisyen Hekimlik Derneği


DUYURU

Pratisyen Hekimlik Derneği 11. Olağan Genel Kurulu

Pratisyen Hekimlik Derneği'nin 11. Olağan Genel Kurulu 28 Ağustos 2021 Cumatresi günü Saat: 10:00'da İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüler Salonunda aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde 25 Eylül 2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Üyelerimize ilanen duyurulur.

07.07.2021

Dr. H. Selma Mutlu

Pratisyen Hekimlik Derneği Bşk.

----------- ------------- ----------- -------------

PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ

11. OLAĞAN GENEL KURULU

Yer   :  İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu 

Tarih: 28.08.2021 

Saat: 10.00 – 16.30 

 

            GÜNDEM:

 

1        Açılış ve yoklama,

 

2        Kongre başkanlık divanı seçimi,

 

3        Saygı duruşu,

 

4        Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

 

5        Yönetim kurulunun ibrası,

 

6        Mali raporun okunarak ibrası,

 

7        Dernek faaliyetlerinin devamı veya feshedilerek kapatılmasının görüşülmesi,

 

Devam kararı halinde;

 

8        Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,

 

9        Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu ve yedek üyeleri ile delege seçimi,

 

Fesih kararı alınması halinde;

 

10    Tasfiye Kurulunun oluşturulması,

 

11    Dilek ve temenniler,

 

12    Kapanış.

 

 
Dr. Rıdvan Yılmaz pandemi koşullarında birinci basamak hekimlerinin çalışma koşullarını ARTI TV'ye değerlendirdi. 21 Nisan 2020.
 

112

 Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını saygıyla anıyoruz.

Pratisyen Hekimlik Derneği


21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneğinin birlikte düzenlediği 21. Pratisyen Hekimlik kongresi “İNADINA BİRİNCİ BASAMAK” ana temasıyla 8-11 Kasım 2018 tarihlerinde Hatay ilinde gerçekleştirildi.

30 ilden 200’ün üzerinde meslektaşımızla, 16 bilimsel oturum ve birinci basamak serbest bildiri sunumları yanında oldukça güzel bir sosyal programı da birlikte yaşadık.

Kongrenin düzenlenmesinde ev sahipliği yapan Hatay Tabip Odamıza, her türlü desteğini gösteren Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Defne Belediye Başkanlığı'na teşekkür ederiz.

Kongre Sonuç Bildirgesi için tıklayınız.

(Kongre sunumları yayın onayları alındıktan sonra "Sunumlar" sayfasından paylaşılacaktır.)

Kongre fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız.

 www.pratisyen2018.org

 

 90. KURS İSTANBUL'da yapıldı.
"DEFİBRİLATÖR KULLANIMI VE RESUSİTASYON KURSU"

 

Pratisyen Hekimlik Derneğinin yıllardır başarıyla sürdürdüğü CPR kurslarını gerçekleştiren çalışma grubu 90. kursunu gerçekleştirdi.
Birinci basamak hekimlerinin güncel ihtiyaçlarına yönelik  “DEFİBRİLATÖR KULLANIMI VE RESUSİTASYON KURSU” 11 ve 12 Haziran 2016 Cumartesi ve Pazar günleri 2 ayrı kurs olarak düzenlendi.
Pratisyen Hekimler Komisyonu ve Pratisyen Hekimlik Derneğinin birlikte düzenlediği kurslar İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi. Toplam 45 meslektaşımızın katıldığı kurslar 4 eğiticiyle pratiği ön planda tutan interaktif format da gerçekleştirildi.


ORTAK DEKLERASYON - 28 Mayıs 2016

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI KAZANILMIŞ ÇALIŞMA HAKLARINDAN VAZGEÇMEYECEK!

Sağlık Bakanlığı, 01.01.2015 tarihinden beri ASM(Aile Sağlığı Merkezi) ve TSM(Toplum Sağlığı Merkezleri)’de birinci basamak sağlık hizmeti sunan çalışanlara, hafta içi 5 gün, 40 saat hizmet vermelerine ek olarak Cumartesi günleri NÖBET adı altında fazla çalışma dayatmasında bulunmaktadır. Devamı için tıklayınız.

 Basın Açıklaması: 12 Nisan 2016 

10. Yılında Aile Hekimliği;

Dikiş Tutmayan Sağlık Sisteminde Yama İşe Yarar Mı?

 

 

Basına ve Kamuoyuna;

 

Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz 

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" 

 

Aile Hekimliği Sisteminin 10 yılı değerlendirildiğinde, hükümetlerin 2. basamak yönelimli bir sağlık politikası yürüttükleri ve Tüm kaynakların kullanımında 2. Basamağın öncelemekte olduğu görülmektedir. Öngörülen ve söylenen şeylerin neredeyse hiçbiri gerçekleşmemiştir. 

Devamı için tıklayınız...                                                                                                   12 Nisan 2016

 Pratisyen Hekimlik Derneği 9. Olağan Genel Kurulu

9. Olağan Genel Kurul

Pratisyen Hekimlik Derneği 9. Olağan Genel Kurulu 19 Mayıs 2015 Salı günü İstanbul Tabip Odası Sevinç ÖZGÜNER toplantı salonunda gerçekleştirildi. Devamı... "BİRİNCİ  BASAMAK MESLEKİ EĞİTİMİ"   Hakkında Derneğimizin Görüşü

Değerli Meslektaşlarımız,

 

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ana hatları belirlenmiş olan ve sözleşmeli ile hekimi olarak çalışan pratisyen hekimlere yönelik verilmesi düşünülen ''Aile hekimliği Uzmanlık Eğitimi''nin uygulanmasına yönelik esaslar geçtiğimiz günlerde Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından açıklamıştır.

 

TUK tarafından yapılan açıklamalar; bu eğitimin ''Tababet Uzmanlık Tüzüğü'' içinde yürütülmesini öngörmesinden yerleştirmelerin THSK tarafından yapılmasına, TUS kazanma şartından kanaat notu ile eğitimin sonlandırılmasına, ülke kontenjanı belirlenmesinden ''sözleşmeli aile hekimi'' şartına kadar tümüyle 1. basamak mesleki eğitimi ilkelerine aykırı ve bu alanın ihtiyacı olan hekim insan gücü yetiştirmekten uzak olduğunu göstermektedir.

 

Aile hekimlerine dayatılmakta olan 2. basamakta acil nöbetinin Sağlık Bakanı tarafından eğitimin parçası olarak açıklandığı bir ortamda; pratisyen hekimleri en az 6 yıl olması öngörülen bu uzmanlık! eğitimi ile daha fazla angarya görevlerde çalıştırılacakları bir dönemin beklediği açıktır.


Sağlıkta dönüşüm programının 1. basamak versiyonu olan ''Aile Hekimliği Uygulaması'ndan vazgeçilmediği sürece 1. basamakta özgün bir mesleki eğitim programı uygulanamaz. Uygulanacak olanlar da 1. basamak mesleki eğitimi olamaz. Bunu en güzel örneği 1986 dan beri uygulanan “ Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi” dir. Zamanın Temel sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Suat ÇAĞLAYAN bunu dile getirmişti:

 

 “….1980 li yıllarda geleceğin 1.Basamak hekimliği olarak uygulamaya konulan Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi ile öngörülen hedefe hem sayısal hem de müfredatın kapsamı açısından ulaşılamamıştır. 

…..Bu nedenle bağımsız bir tıp disiplini olması gereken 1. basamak hekimliğine geliştirilecek, uygulanabilir bir mezuniyet sonrası eğitim programı aracılığıyla yakın bir gelecekte ulaşılması genel müdürlüğümüzce gerekli görülmektedir….” 

Şubat 1998, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

Derneğimizin bu konuda 2 yıl önce yaptığı çalıştay sonucu oluşturduğu görüşleri aşağıdadır.

 

(Çalıştay raporu için tıklayınız.)

 

Pratisyen Hekimlik Derneği

Merkez Yönetim Kurulu

Kongre Duyurusu

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

08-11 Kasım 2018

Grand Boğaziçi Hotel

HATAY

 www.pratisyen2018.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı